Samen in de Regio organiseert een serie van zes avondcolleges over de betekeniseconomie. Na een korte inleiding over die nieuwe economie komt een succesvol ondernemer aan het woord. Dit deel van het college is telkens terug te zien op het YouTube-kanaal van Samen in de Regio.

Wat je daar niet ziet zijn de verslagen van de gesprekken die daarna plaatsvinden. In wat we noemen de ‘actietafels’ gaan deelnemers met elkaar in gesprek over hun ideeën voor de regio. Welke bijdrage kan een bedrijf of organisatie leveren en wie zijn belangrijke samenwerkingspartners? Een antwoord of idee over die vragen vinden we van belang, want bij Samen in de Regio maken we het graag concreet. Dan kunnen we des te sneller samen in actie komen.

Je leest hier de lijst van ideeën en de actiepunten daarbij, die regelmatig werden genoemd in het eerste avondcollege. Met deze lijst willen we je alvast aan het denken zetten over je input aan de actietafels van het avondcollege op 3 november. En natuurlijk is er ruimte voor nieuwe ideeën.

 • Studenten hun talenten en passie laten ontdekken. Zo vroeg al weten wat je wilt, is lastig. Er ligt een behoefte aan ervarend leren, daar zou een samenwerking tussen onderwijs, gemeente en bedrijfsleven aan kunnen bijdragen.
 • Veel meer kijken naar de competenties en kwaliteiten van mensen. Niet alles afmeten aan standaard toetsmodules. Docenten meer zien als coach.
 • Jongeren laten meedenken met de gemeente hoe zij de binnenstad weer aantrekkelijk kunnen krijgen; vloggers/influencers een bijdrage laten leveren hierin.
 • Idee om meer betekenis toe te voegen in het onderwijs: maak een bewustzijnsfilm, waarbij er samenwerking tussen scholen is.
 • Die samenwerking kan een soort van formele uitwisseling binnen schooltijd zijn tussen diverse scholen met een thema, bijvoorbeeld bij het vak levensbeschouwing.
 • Studenten zouden liever zien dat het onderwerp betekeniseconomie in het onderwijsprogramma terugkomt en gekoppeld wordt aan een structureel langdurig project. Bijvoorbeeld in samenwerking met instellingen als het Leger des Heils of in de ouderenzorg.
 • Droom van een van de studenten: hotel te starten voor mensen die krap bij kas zitten.
 • Alles verduurzamen waar het kan! Bij defensie werken zoveel mensen, maar er is geen enkele laadpaal voor elektrische auto’s. Grote bedrijven hebben prachtige daken voor zonnepanelen. Veel mensen gaan met de auto naar het werk; die staat daar de hele dag voor de deur. Kan iemand anders overdag gebruiken. Hoe gaan we ervoor zorgen dat deze initiatieven worden opgepakt?

Kortom

Omdat er bij studenten een wens ligt om meer ervarend te leren en bij organisaties en bedrijven een roep is om jongeren te betrekken en op stage-methodiek, kunnen zij samen zorgen dat de één gebaat is bij gemotiveerde (tijdelijke) arbeidskrachten en de ander bij een plek om uit te vinden waar
de passie en kwaliteiten liggen.

Maak in de leegstaande panden of op een andere locatie een soort banenwinkels waar jeugd en studenten kunnen ervaren wat bepaalde beroepen inhouden.

Er is behoefte aan een mix in de maatschappij voor jong en oud: jongeren laten meedenken en meedoen in zorg voor ouderen. Aandacht geven. Maatschappelijke stage van jongeren: ouderen les geven over computergebruik en social media. Ouderen vereenzamen ook, dus roep om samen te
eten, gewoon samenzijn. Ook een wens om hen met een busje mensen thuis ophalen (en terugbrengen).

Wens of zelfs roep vanuit ondernemers/zorginstellingen: hulp/inzet vanuit overheidsinstanties om zaken sneller geregeld te krijgen. Nu kan een goed idee maanden op de plank liggen, waardoor de motivatie én slagkracht afneemt. Ook betere samenwerking tussen diverse takken van O‘s: subsidieaanvraag, vergunningsverlening, medewerking, flexibel personeel.

Actiepunten

Overheid

– Nieuwe democratie: initiatieven om burgers beter bij de politiek en het bestuur te betrekken

 • Overheidsinstellingen zouden toegankelijker moeten zijn om burgerinitiatieven en ondernemersideeën sneller en gemakkelijker doorgang te laten vinden.
 • Jongeren betrekken bij ontwikkelingsplannen
 • Banenwinkels met meer info voor leerlingen en studenten

– Duurzame en regionale economie

 • Bij lokale overheidsinstellingen meer regionale – duurzamere – initiatieven ondersteunen: aanbesteding meer lokaal laten uitvoeren.

– Zelfsturend vermogen

 • Meer invloed en zeggenschap: burgerinitiatieven stimuleren en steunen waar mogelijk

➢ Onderwijs

– Betekenisvol onderwijs

 • Onderwijsprojecten tussen scholen en met bedrijven/zorginstellingen mogelijk maken.
 • Maatschappelijke stages bevorderen
 • Niet alles laten afhangen van cijfers, maar ook kijken naar inzet, competenties en kwaliteiten
 • Studenten/scholieren/jongeren algemeen laten meewerken aan een bewustzijnsfilm

➢ Organisaties

– Waardering kracht Kunst & Cultuur

 • Kunstenaars betrekken bij dagbesteding van ouderen en mensen met een (verstandelijke) beperking

– Gezondheidszorg: cure naar care

 • Zorginstellingen ondersteunen met mensen (vrijwilligers) bereid te vinden om te assisteren waar mogelijk: chauffeurs van een busje om mensen naar een dagbestedingslocatie te rijden, samen koken en eten, maaltijden bezorgen, ruimte en/of materiaal beschikbaar stellen.

➢ Ondernemers

– Differentiatie staatssteun

 • Hulp bieden bij subsidieaanvraag: in coronatijd meer mensen behoefte aan steun

– Inclusieve economie en sociaal ondernemerschap

 • Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, vroegtijdig schoolverlaters, jongeren die pas zijn afgestudeerd/van school af zijn laten meekijken binnen het bedrijf of organisatie: stage, meewerktraject, flexibele arbeidscontracten

– Vertrouwen en verantwoordelijkheid

 • Samenwerking tussen diverse O’s moet er voor kunnen zorgen dat iedereen vertrouwen krijgt en verantwoordelijkheid neemt.

– Duurzame steden en wijken

 • Deelauto-initiatief verder uitbreiden
 • Meer mensen over op zonnepanelen: assistentie bieden bij subsidieaanvraag
 • Verzekeren zonnepanelen

– Inclusieve samenleving

 • Ouderen en starters samen laten wonen en werken
 • Mensen met een (verstandelijke) beperking aannemen bij een bedrijf of ruimte bieden om mensen op te leiden